Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - Books & Kisses

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

0 out of 5

35.00

Artikelnummer: f28afb68e4f4 Categorie:

Meer informatie

  • Beschrijving

Beschrijving

Deze uitgave bevat het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit luidt voor de niet-pilotrechtbanken op 1 juli 2018. In de tekst is aangegeven hoe de tekst luidt bij de pilotrechtbanken en/of zal luiden na volledige inwerkingtreding van de KEI-wetgeving. Onder de noemer ‘Kwaliteit en Innovatie rechtspraak’ (afgekort “KEI”) is in 2013 gestart met de vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht. Het wettelijk kader hiervoor is in juli 2016 aangenomen en in het Staatsblad gepubliceerd. Inwerkingtreding van KEI is gefaseerd. Waar het de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht betreft, is KEI in werking getreden in september 2017. Waar het de digitale procesvoering betreft, treedt de KEI-wetgeving gefaseerd in werking. Voor vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging wordt sinds februari 2017 proefgedraaid bij twee rechtbanken. Voor deze pilot-rechtbanken is een aantal artikelen die specifiek het digitaal procederen betreffen, al in februari 2017 in werking getreden. Voor de overige rechtbanken gelden deze (nog) niet. Een aantal KEI-onderdelen (zoals het digitaal procederen terzake kantonzaken en verzoekschriftprocedures) zal pas op een nog nader te bepalen datum in werking treden. De tijdlijn die hierbij wordt gehanteerd, is te vinden op de website van de Raad voor de rechtspraak. Wat verandert er? Voor het burgerlijk procesrecht wordt een overzichtelijke basisprocedure voorgesteld. In die vereenvoudigde procedure wordt uitspraak gedaan na één schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling. Daarnaast krijgt de rechter meer middelen om een vlot verloop van de procedure te bevorderen. De start van de procedure en het indienen van (proces)stukken geschieden in de toekomst via elektronische weg. Het digitaal procederen wordt verplicht voor nagenoeg alle professionele partijen.