Tûzen Dagen - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

De teksten foar Tûzen dagen binne ûntstien yn de tûzen dagen tusken novimber 2008 en augustus 2011. Grytsje Kingma, sjongeres en liettekstskriuwster, kiest faak ûnderwerpen út it deistich libben dyt werkenber binne en set se del mei ynlibbingsfermogen en gefoel.