Sociale veiligheidslessen in PBS - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

De aanpak van pesten is belangrijk en actueel. Zó belangrijk, dat de Nederlandse overheid er veel aan gelegen is dat scholen de sociale veiligheid voor hun leerlingen kunnen waarborgen. Per 1 augustus 2015 erkent de onderwijswet dat sociale veiligheid een voorwaarde is voor leren en opgroeien van leerlingen. De Wet sociale veiligheid regelt drie concrete verplichtingen: * voeren van sociaal veiligheidsbeleid; * coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten bij een persoon; * monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen. Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) richt zich op het bevorderen van sociale veiligheid en de preventie van pestgedrag, omdat voorkomen veel beter is dan genezen. De module zoals die in deze uitgave beschreven wordt, gaat specifiek over de preventieve lessen voor sociale veiligheid en past binnen het groene universele interventieniveau (basisarrangement) van PBS. Sociale veiligheidslessen in PBS is de herziene en vermeerderde druk van het eerder verschenen Pestpreventie in PBS.