Huis en habitus - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

De vooroorlogse wereld van de buitenplaats, bevolkt door edelen, patriciërs en andere notabelen met hun dienaren, gouvernantes, pachters, paarden en jachthonden, bestaat niet meer. Zij leeft echter voort in de herinnering en de verbeelding én in studies die inzicht bieden in haar materiële vormen, mentaliteiten, machtsrelaties en ambiguïteiten. Huis en habitus benadert de Nederlandse buitenplaatscultuur van weleer vanuit een breed, cultuurhistorisch perspectief, waarbij ook de Europese vergelijking een plek heeft. Het resultaat is een boek vol nieuwe, verrassende benaderingen, onderzoeksthema's en inzichten. Meer dan dertig specialisten geven een rijk beeld van het buitenleven van heren en dames, omringd door familieportretten, kunst en huispersoneel in livrei – en daarnaast van de vaak verwaarloosde schaduwzijden van dit schijnbaar arcadische bestaan: sociale ongelijkheid, financiële zorgen en de altijd op de loer liggende vernietiging van vaak eeuwenoud erfgoed. Inhoud: AUKE VAN DER WOUD, Saluut ROB VAN DER LAARSE, Inleiding. Veranderen om te blijven voortbestaan JAN N. BREMMER/NIKOLAJ BIJLEVELD, Yme Kuiper. Een leven tussen sport, adel en buitenplaatsen (met een appendix van JAN N. BREMMER, 'De genealogie van de term veldwerk') KEES BRUIN, Samenwerken met Yme Kuiper I Huis en goed: HENK TH. VAN VEEN, Een Romeinse belvedère in Florence. Palazzo del Nero BEN OLDE MEIERINK, Buitenleven in de Noordelijke Nederlanden in de zestiende eeuw KEES KUIKEN, Beemster en Bildtse buitens, (1545) 1612-1812 ERIK A. DE JONG, Arctoa tempe. Nature and man at the Swedish court of Hedvig Eleonora 1654-715 HANS RENES, Water en buitenplaatsen GERRIT VAN OOSTEROM, Een kleine apologie voor de betekenis van boer en boerderij voor de Hollandse buitenplaats. De laatste wil van Johannes de la Croix (1685-1730) JON STOBART, Making room for sociability in the eighteenth-century English country house JOHAN CAREL BIERENS DE HAAN, Pro aris et focis. Johan Werner baron van Pallandt en zijn 'stamhuis' Eerde KLAASJE DOUMA, Adel, familiebezit en 'duurzaamheid' in Noord-Brabant JAAP MOES, De buitenplaats als internationaal cultureel complex. Prins Frederik van Oranje-Nassau (1797-1881) als buitenplaatsbezitter DANIËL REWIJK, Dravers op Clingendaal. Sport en het internationale netwerk van de familie Van Brienen II Notabele identiteiten en distinctie: ARIE VAN STEENSEL, Vorstelijke ridderorden en adellijke distinctie in de laatmiddeleeuwse Nederlanden OTTO KNOTTNERUS, Familiegeschiedenis als collectieve (auto)biografie. De dominee en de alchemist ANTON BLOK, In kerkers en kelders van achttiende-eeuwse Limburgse kastelen PIET VISSER, Voedsters van het Friese vrijkorpswezen. 'Vryheidsmin en Vaderlandsliefde' zogende boezems van doopsgezinde welgesteldheid, 1783-1787 JACQUES KUIPER, Revolutie in It Fean. Bevrijding met een bijsmaak WIJNAND MIJNHARDT, Bilderdijk en de ideologie van de notabelenstaat MARTIN VAN DEN BROEKE, Buitenplaatsen in Noordgouwe, 1820-1940. Notabele levensvormen van het Zierikzeese patriciaat PAUL JANSSENS, Vaticaans eerbetoon aan leden van de Belgische adel in de negentiende en twintigste eeuw ILEEN MONTIJN, Verwende meisjes. Het kostschoolverblijf van Nederlandse meisjes in het buitenland, 1900-1950: een impressie MARIA MALATESTA, The duty of the past. The aristocratic world of Luchino Visconti, Italian director WYBREN VERSTEGEN, 'Het debacle van alle buitenlandsche fondsen'. Het effectenbezit van twee landgoedeigenaars in het interbellum vergeleken ALLE DIDERIK DE JONGE, Stiefkinderen van de biografie en autobiografie. 'Who's Who's in Nederland III De buitenplaats herinnerd: GOFFE JENSMA, Vijversburg revisited. Grondbezit als longue durée en het efemere van cultuur VINCENT SLEEBE, Slavenhouder sloopt middeleeuws kasteel. Hoe een Deventer immigrantenzoon heer van Dorth werd FRED VOGELZANG, Ridderhofsteden in Utrecht. De veranderende betekenis van een adellijk symbool COEN O.A.