Handboek fiscaal insolventierecht - Books & Kisses
  • Beschrijving

Beschrijving

Bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren – de insolvente ondernemingen – spelen fiscale aspecten een belangrijke rol. In dit handboek worden deze aspecten op een zo compleet en gerubriceerd mogelijke wijze behandeld, met de volgende onderverdeling: * inleiding: fiscale continuïteit, fiscale informatieplicht, doorstartscenario's, ethische kanttekeningen; * algemene aspecten: de belastingschuld (incl. vaststelling en invordering), het open systeem van invordering, de status van de fiscale regelgeving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de aansprakelijkheid van de fiscus, verjaring van dwanginvordering en imputatieregels; * fiscaal uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingschulden (bij een crediteurenakkoord); * faillissementsaanvraag door de fiscus; * fiscale preferentie en bodembeslag (inclusief de meldingsregeling bodemrecht); * verrekening, overdracht en verpanding van fiscale vorderingen; subrogatie, regresmogelijkheden; * fiscale kruisverbanden: met name fiscale eenheid Vpb en OB (en verbreking daarvan), fiscale bestuurdersaansprakelijkheid, ketenaansprakelijkheid, inlenersaansprakelijkheid, doorbraak van aansprakelijkheid/vereenzelviging; * positie aandeelhouder bij insolventie: de aanmerkelijk belanghouder, de deelnemingsvrijstelling, informeel kapitaal, onzakelijke leningen, afgewaardeerde vorderingen, liquidatieverlies; * fiscale gevolgen van schuldsanering/crediteurenakkoord en vrijval van schulden, inclusief de kwijtscheldingswinst en de Fokkercasus; * omzetbelastingaspecten: art. 29 Wet OB, onbelaste levering volgens art. 37d Wet OB, onroerende zaak (herzienings-BTW), Rentekasproblematiek, BTW bij winkeluitverkopen en de BTW-verleggingsregeling; * de verliesvennootschap: art. 20a Wet Vpb, turbovennootschappen, carry back, carry forward, verliesverrekening, door- zakconstructies en overgang verliescompensatie, de overname- of Begemannconstructie, de fiscale (af)splitsing van insolvente rechtspersonen. Het boek is met name bedoeld voor insolventieadviseurs, advocaten, belastingadviseurs, leden van de rechterlijke macht die zich bezig houden met insolventie, medewerkers bij afdelingen bijzonder beheer van financiële instellingen, bewindvoerders en curatoren. Het is eveneens bestemd voor onderwijsdoeleinden. Mr. dr. A.J. Tekstra is als advocaat en fiscalist werkzaam bij Blauw Tekstra Uding N.V. te Amsterdam en is met grote regelmaat als adviseur, bewindvoerder of curator bij insolventies betrokken. Hij verzorgt daarnaast diverse cursussen over het fiscale insolventierecht.